ورود کاربر
دوشنبه 11 ارديبهشت 1396

مکان کنونی شما در سایت

مزایده و مناقصه
آگهی مزایده
27 فروردين 1396
نویسنده: خبرنگار
دسته: مزایده

آگهی مزایده سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان در نظردارد نسبت به انجام مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی واقع درخیابان فرسان خیابان فرصت، به اشخاص حقیقی وحقوقی واجد شرایط از طریق مزایده عمومی طبق شرایط بشرح ذیل اقدام نماید . متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 9-3268157...

اطلاعات بیشتر ...
اطلاعیه های مهم

مزایده و مناقصه

آگهی مزایده

آگهی مزایده سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان در نظردارد نسبت به انجام مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی واقع درخیابان فرسان خیابان فرصت، به اشخاص حقیقی وحقوقی واجد شرایط از طریق مزایده عمو...

صفحه 1 از 1