• ساعت : ۸:۴۳:۲۱
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ 
  • کد خبر : ۴۱۹۸
جامعه شناسی كرونا و ماموریت های فرهنگی و اجتماعی شهرداری
سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان به منظور تحلیل تبعات فرهنگی و اجتماعی کرونا ویروس به تدوین"جامعه شناسی کرونا" پرداخته که تمرکز آن بر مفهوم شهروندی فرهنگی و شهروند سالم است.

مشاور معاون فرهنگی شهردار اصفهان با اشاره به تدوین پروپوزال "جامعه شناسی کرونا" گفت: به زعم ما در سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان، کرونا تمام خصوصیات یک پدیده اجتماعی را داراست، هم خارجی بوده و در خارج از موجودیت یا شخصیت فردی انسان بوجود آمده، هم جبری است و همه شهروندان را موظف به اجرای قواعد خود کرده و هم عمومیت دارد و آداب و سنن و دیگر تشریفات اجتماعی خاص خود را به جامعه تحمیل و حتی شیوه مصافحه و دست و روبوسی مردم را عوض کرده است.

امان اله باطنی افزود: کرونا  به نحوی در دسته پدیده های مربوط به مرفولوژی اجتماعی، به نوعی در گروه پدیده های مربوط به فیزیولوژی اجتماعی و همچنین در دسته پدیده های مربوط به رفتار گروهی و جمعی قرار گرفته و طبقه بندی می شود که از این حیث غالب خصوصیات پدیده های اجتماعی را داراست.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان، نقش و ابزارهای بسیار موثری برای  فرهنگ سازی و توزیع امر فرهنگی و اجتماعی دارد، نیاز بود تا به این پدیده اجتماعی ورود و آن را تحلیل و ابعاد و تبعات فرهنگی و اجتماعی اش را تدقیق کند.

این پژوهشگر اجتماعی گفت: جامعه شناسی کرونا در واقع برای تحلیل تبعات فرهنگی و اجتماعی کرونا ویروس تدوین شده و تمرکز آن بر مفهوم شهروندی فرهنگی و شهروند سالم است.

باطنی تصریح کرد: دو سال پیش سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان، نگارش و اجرای سندی به نام "شهروندی فرهنگی"را آغاز کرد، شهروندی فرهنگی بر سه المان زیست پذیری، معناگرایی و مردم گرایی، متمرکز و شش زیر مولفه شهروند هویت مدار، شهروند سالم، شهروند پویا و مشارکت جو، شهروند مطالبه گر، شهروند خلاق و شهروند اخلاق گرا را در بر می گرفت که امروز  با تحلیل بحران کرونا،  تحقق یک  مولفه شهروندی فرهنگی یعنی شهروند سالم، ضرورت پیدا کرده است.

* تاب آوری سند شهروندی فرهنگی در مقابل بحران های فرهنگی

وی افزود: دو سال پیش ما در سند شهروندی فرهنگی و حول مقوله شهروند سالم 56 مسئله را در سه دسته سلامت روانی، سلامت اجتماعی و سلامت جسمانی شناسایی و تحلیل کردیم که امروز و در کشاکش بحران کرونا ضرورت حل این مسائل برای افزایش تاب آوری فرهنگی و اجتماعی جامعه  بیش از پیش احساس می شود.

مشاور حوزه معاونت فرهنگی افزود: "جامعه شناسی کرونا" در هفت بخش  کرونا  به مثابه  پدیده ای اجتماعی، تاملی بر تاریخ اپیدمی ها،  خصوصیات اجتماعی اپیدمی ها، جامعه شناسی پزشکی و نظریه  سرایت اجتماعی،  تهدیدها و فرصت های کرونا،  شهروندی فرهنگی، شهروند سالم و کرونا و در نهایت بخش پایانی جمع بندی و نتیجه گیری شده است.

باطنی خاطرنشان کرد: درکشاکش بحران کرونا، به نوعی تاب آوری سند شهروندی فرهنگی در مقابل بحران های فرهنگی اجتماعی به خوبی عیان و نشان داده شد که سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان راه درستی را انتخاب کرده چه آنکه تنها تحقق دو مولفه شهروندی فرهنگی یعنی شهروند هویت مدار و شهروند سالم کافی است تا در آینده و به شرط اجرای درست برنامه ها، تبعات فرهنگی و اجتماعی این بحران ها در شهر به حداقل برسد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.5.5.0
    V5.5.5.0