Wednesday, February 19, 2020
  • time : 14:41:37
  • Date : 12/10/2019
  • news code : 3998
ماحصل حراج منع كار كودكان در اصفهان حدود 90 میلیون تومان شد
کارزار یک کیلومتر بوم نقاشی رویای کودکان با حضور بیش از 300 هنرمند در حمایت از منع کار کودکان در دو بخش برگزار شد که در این حراجی ها 120 تابلو به ارزش 90 میلیون تومان به فروش رسید.

رییس اداره امور اجتماعی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان گفت: برای اولین بار در اصفهان کارزار یک کیلومتر بوم نقاشی رویای کودکان مردادماه 98 با حضور بیش از 300 هنرمند در حمایت از منع کار کودکان برگزار شد.

مسعود مهدویان اظهار داشت: ماحصل این برنامه تابلوهایی بود که این هنرمندان نقاشی کردند  که در جهت حمایت از تحصیل و سلامت کودکان آسیب دیده کار در دو مرحله به حراج کذاشته شد.

وی با بیان اینکه مرحله اول حراج 30 مردادماه و مرحله دوم 22 آبان ماه برگزار شد، تصریح کرد: در این حراجی ها 120 تابلو به ارزش حدود 90 میلیون تومان به فروش رسید و درصدی از آن هم برای رونق اقتصادی فرهنگ و فعالیت های خیرخواهانه هنرمندان به هنرمندان تابلو اختصاص پیدا کرد.

رییس اداره امور اجتماعی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان افزود: عمده این تابلوها توسط خیرین و شهروندان خریداری شد.

مهدویان فر در تشریح موفقیت های این طرح تصریح کرد: همگرایی و اتحادی در جامعه هنرمندان برای خلق این آثار اتفاق افتاد که بار دیگر ثابت شد هنرمندان به فعالیت های خیرخواهانه  میل دارند.

وی گفت: این اولین حراجی در طول تاریخ 30 ساله فعالیت سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان بوده که توجه به موضوعات اجتماعی و حساس زایی مردم به منع کار کودکان را به همراه داشته است.

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    5.5.5.0
    V5.5.5.0